Pravno svetovanje

Podjetje Larius zagotavlja svojim strankam pravno varnost s strokovnim, nepristranskim in objektivnim pravnim svetovanjem na različnih pravnih področjih.

Delovno pravo

Delodajalcem

 • oblikujemo vse potrebne interne splošne pravne akte
 • svetujemo in sestavljamo pogodbe o zaposlitvi
 • svetujemo v primeru disciplinskih kršitev delavcev
 • svetujemo v postopkih redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • svetujemo v primeru presežnih delavcev
 • svetujemo in zastopamo v postopkih zaposlovanja tujcev,
 • svetujemo v ostalih delovnopravnih zadevah

Delavcem
 • svetujemo in sestavimo pogodbe o zaposlitvi
 • svetujemo v primeru disciplinskih kršitev
 • svetujemo v postopkih redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • svetujemo v postopkih redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • svetujemo o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja (diskriminacija na delovnem mestu, mobing, trajanje in izraba letnega dopusta, razporeditev delovnega časa, delo pod posebnimi pogoji) ter v zvezi s sklenitvijo, obstojem, trajanjem in prenehanjem delovnega razmerja
 • svetujemo v postopkih z denarnimi zahtevki (izplačilo plače, regresa, dodatkov, odškodnine, odpravnine,…)

Družinsko pravo

 • sestavimo predloge za sporazumno razvezo zakonske zveze
 • sestavimo sporazume o delitvi skupnega premoženja zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev
 • svetujemo in sestavimo sporazume o preživljanju otrok in zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev
 • pripravimo sporazume o preživljanju zakonca, ki po razvezi nima sredstev za življenje
 • sestavimo sporazume zakoncev o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema

Pogodbeno pravo

 • sestavimo in svetujemo pri sestavi pogodb
 • pravno preverjamo ustreznost posredovanih pogodb

Pravo javnih naročil

 • svetujemo na področju prava javnih naročil
 • sodelujemo pri pripravi razpisne dokumentacije in drugih potrebnih dokumentov ter v postopkih oddaje javnih naročil
 • sestavimo zahtevke za revizijo pred državno revizijsko komisijo

Socialno pravo

 • svetujemo na področju uveljavljanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti
 • svetujemo na področju uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja
 • svetujemo na področju uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Upravno pravo

 • zastopamo stranke v vseh vrstah upravnih postopkov (habilitacijskih postopkih, postopkih za pridobitev gradbenih in uporabnih dovoljenj, postopkih za pridobitev državljanstva,…)
 • sestavimo vloge in pritožbe zoper odločbe upravnih organov

VRH